Co należy się pracownikowi, który odchodzi na emeryturę?Dziennik Gazeta Prawna/Rynek Seniora - 28 września 2016 12:45


Odchodzącemu na emeryturę pracownikowi należy się jednorazowa odprawa oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop - przypomina Dziennik Gazeta Prawna.

Pracownikowi odchodzącemu na emeryturę przysługuje kilka uprawnień, w tym zakaz zwalniania jeszcze przed skorzystaniem ze świadczenia. Emerytowi przysługuje też część świadczeń pracowniczych.

Jeżeli pracownik przechodzi na emeryturę w trakcie roku kalendarzowego i to wtedy ma miejsce rozwiązanie stosunku pracy, zatrudniony otrzyma urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego w danym roku u pracodawcy. Natomiast w przypadku, gdy pracownik nie wykorzystał przysługującego mu urlopu do czasu rozwiązania stosunku pracy, pracodawca musi albo udzielić mu pozostałych dni wolnych, albo wypłacić mu ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany wypoczynek.

Odchodząca na emeryturę osoba może też liczyć na odprawę emerytalną, czyli jednorazowe, powszechne świadczenie pieniężne. Przysługuje ona każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, niezależnie od innych odpraw i bez względu na długość okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.

Wysokość odprawy emerytalno-rentowej odpowiada jednomiesięcznemu wynagrodzeniu. Niektóre grupy zawodowe - jak nauczyciele, urzędnicy państwowi czy pracownicy samorządowi - mogą otrzymać odprawy na jeszcze korzystniejszych warunkach.

Więcej: www.gazetaprawna.pl