Emerytura i renta: nowe limity dodatkowych przychodów od czerwcaPAP/Rynek Seniora - 29 maja 2018 10:46


Nowe limity dodatkowych przychodów dla rencistów i emerytów, którzy nie osiągnęli jeszcze ustawowego wieku, a pobierają świadczenie, wejdą w życie 1 czerwca 2018 r.

O limitach muszą pamiętać tylko renciści i wcześniejsi emeryci, czyli ci, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn).

Na to, czy zawiesimy czy zmniejszymy świadczenie, ma wpływ przychód ze stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, od której są odprowadzane obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.

Każdy emeryt lub rencista, który ma takie dodatkowe źródło przychodu musi sprawdzać górne granice, do których może dorabiać bez konsekwencji. Te limity zmieniają się co kwartał:

- jeśli suma dodatkowego przychodu nie przekroczy 3 235,99 zł miesięcznie, świadczenie będzie wypłacane w pełnej wysokości,
- uzyskanie przychodów w granicach od 3 235,99 zł do 6009,69 zł miesięcznie, spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia,
- przekroczenie kwoty przychodów w wysokości 6009,69 zł miesięcznie, będzie skutkowało zawieszeniem wypłaty emerytury lub renty w danym miesiącu

Wpływ na zmianę progów dodatkowych przychodów dla świadczeniobiorców ma aktualizowana wysokość przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Limity przychodów dla III kwartału br. ustala się w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia z I kwartału 2018 r., które wyniosło 4 622,84 zł.

70 proc. tej kwoty stanowi limit, od którego ZUS zmniejsza świadczenie, a 130 proc. to kwota graniczna powyżej której, emerytura lub renta jest zawieszona.

Inaczej jest w przypadku renty socjalnej. Od 1 czerwca kwota dodatkowego przychodu wzrasta dla niej do 3 235,99 zł, ale po jej przekroczeniu świadczenie będzie zawieszone, a nie zmniejszone.

Więcej: www.nto.pl