Kiedy dziadkowie płacą alimenty na wnuki?Dziennik Gazeta Prawna/Rynek Seniora - 20 października 2015 12:40


Obowiązek alimentacyjny jest jednym z podstawowych obowiązków wynikających z więzów pokrewieństwa. Dotyczy on nie tylko rodziców wobec dzieci (i odwrotnie), ale również dziadków wobec wnuków.

Przede wszystkim do świadczeń alimentacyjnych ma prawo dziecko, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie.

Uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest też ten, kto znajduje się w niedostatku.

Jeśli jedno z rodziców jest całkowicie niezdolne do wykonywania ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego - obowiązek ponoszenia w całości ciężarów związanych z utrzymaniem i wychowaniem wspólnych dzieci - spoczywa w zasadzie na drugim rodzicu.

Dopiero gdyby zostało ustalone, że drugi z rodziców - mimo odpowiedniej staranności i wykorzystania wszystkich możliwości zarobkowych - nie jest w stanie w całości lub części sprostać swoim obowiązkom względem dziecka i z tego powodu dzieci mogłyby znaleźć się w niedostatku - w grę wchodziłby subsydiarny obowiązek dalszych krewnych, a w szczególności dziadków.   

W przypadku roszczenia alimentacyjnego względem dziadków nie wystarczy powołać się na fakt, że wnuk nie jest jeszcze w stanie samodzielnie się utrzymać. Zgodnie z treścią art. 133 § 2 k.r.o. konieczną przesłanką dla powstania tego roszczenia o zapłatę jest to, aby uprawniony znajdował się w niedostatku.

Więcej: www.gazetaprawna.pl