Na jakie świadczenia po śmierci męża może liczyć wdowa?Dziennik Gazeta Prawna/Rynek Seniora - 15 czerwca 2016 10:48


Wdowom (i wdowcom) po zmarłych współmałżonkach przysługuje renta rodzinna i zasiłek pogrzebowy. Aby je otrzymać, trzeba jednak spełnić określone warunki - przypomina Dziennik Gazeta Prawna.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Zostaje on przydzielony w przypadku śmierci ubezpieczonego, osoby pobierającej emeryturę lub rentę lub członka rodziny takiej osoby. Należy się także w razie śmierci ubezpieczonego po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego. Jego wysokość wynosi 4 tys. zł.

Renta rodzinna przysługuje wdowie pod warunkiem, że w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy. Do renty upoważnia ją także wychowywanie co najmniej jednego z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionego do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które jednocześnie nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole - 18 lat, lub opieka nad uprawnioną do renty osobą niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji.

Małżonka rozwiedziona lub wdowa, która do dnia śmierci męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, ma prawo do tego świadczenia pod warunkiem, że w dniu jego zgonu miała przyznane przez sąd alimenty z jego strony.

Jeśli wdowa nie spełnia powyższych warunków, może ubiegać się o okresową rentę rodzinną.

Więcej: www.gazetaprawna.pl