RPO ostrzega przed parabankami ws. odwróconej hipotekiDKX/Rynek Seniora - 22 grudnia 2014 09:47


"Odwrócona hipoteka. Poradnik dla osób starszych” to nowa publikacja Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Jej autorem jest dr Ryszard Czerniawski, zastępca RPO. Książka będzie dystrybuowana do Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz organizacji pozarządowych zajmujących się sprawami senioralnymi. Publikacja jest też dostępna na stronie internetowej RPO.

Biuro RPO informuje w niej, czym jest odwrócona hipoteka, kto może z niej skorzystać, oraz opisuje prawa i obowiązki stron umowy.

Jednocześnie autor poradnika podkreśla, że stroną umowy odwróconego kredytu hipotecznego może być tylko bank.

Wynika to jednoznacznie z treści art.  4 ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, zgodnie z którym przez umowę odwróconego kredytu hipotecznego bank zobowiązuje sięoddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas nieoznaczony określoną sumę środków pieniężnych. Spłata pieniędzy nastąpi po śmierci kredytobiorcy, który zobowiązuje się do ustanowienia zabezpieczenia spłaty tej sumy wraz z należnymi odsetkami oraz innymi kosztami.

Jest to o tyle istotne, że wiele innych niż banki podmiotów oferuje pożyczenie pieniędzy. Chodzi tu o tzw. parabanki. W odróżnieniu od banków, których działalność jest licencjonowana i nadzorowana przez państwo, a konkretnie przez Komisję Nadzoru Finansowego, parabanki nie podlegają żadnej szczególnej kontroli i mogą zaprzestać działalności z  dnia na dzień.

Poza tym ze względu na wspomnianą definicję, umowa zawarta z podmiotem niebędącym bankiem nie będzie umową odwróconego kredytu hipotecznego i osoba, która ją zawrze, nie będzie mogła korzystać z ochrony zawartej w przepisach ustawy.

Ustawa z 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym weszła w życie 15 grudnia br. Reguluje ona kwestie zaciągania kredytu w zamian za prawo własności nieruchomości.

Cały poradnik: www.rpo.gov.pl