Senacka komisja za ustawą o świadczeniu "Emerytura plus"PAP/Rynek Seniora - 10 kwietnia 2019 15:39


Emeryci i renciści otrzymają w maju jednorazowo 1100 zł brutto, czyli ok. 888 zł netto - przewiduje ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r., którą w środę (10 kwietnia) poparła bez poprawek senacka komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej.

Zgodnie z ustawą świadczenie ma być wypłacone osobom pobierającym: emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

"Trzynastą emeryturę" otrzymają także osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli tzw. matczyną emeryturę (jeśli 30 kwietnia będą miały już przyznane prawo do tego świadczenia).

Wysokość świadczenia to 1100 zł brutto, czyli ok. 888 zł netto.

Większość świadczeń "Emerytura plus" zostanie wypłacona wraz z majową emeryturą lub rentą. Wiceszef MRPiPS Marcin Zieleniecki poinformował w środę, że część osób świadczenie może otrzymać już w kwietniu ponieważ 1 maja, który jest terminem wypłaty niektórych świadczeń, jest dniem wolnym od pracy.

- W czerwcu te świadczenia otrzymają osoby, które otrzymują świadczenia wypłacane co kwartał - mam na myśli przede wszystkim osoby uprawnione do niektórych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników - dodał Zieleniecki.

W razie zbiegu prawa do świadczeń osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno jednorazowe świadczenie. Również do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno świadczenie. Świadczenia nie obejmie egzekucja komornicza.

Świadczenie będzie przysługiwało ponad 9,8 mln świadczeniobiorcom (ok. 6,96 mln emerytów i 2,62 mln rencistów, w tym 282 tys. rencistów socjalnych). Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń to 10,8 mld zł.

"Jednorazowe świadczenie pieniężne zostanie sfinansowane w ramach wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Pracy oraz w ramach środków pozostających w dyspozycji pozostałych dysponentów poszczególnych części budżetowych, tj. części 29 - Obrona narodowa, części 37 - Sprawiedliwość oraz części 42 - Sprawy wewnętrzne na 2019 r." - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.