Zmiany w rozliczeniu PIT 2017 emeryta i rencistyMediafm.net/Rynek Seniora - 12 października 2016 10:19


Emeryci i renciści przy rozliczaniu rocznym muszą pamiętać o wprowadzonych zmianach do przepisów podatkowych. Chodzi o zmiany w warunkach naliczania składek ZUS od umów zlecenia z emerytem lub rencistą.

W rozliczeniu PIT 2017 emeryta i rencisty będą zmiany, gdyż od stycznia 2016 roku składki naliczane będą nie tylko od jednej wybranej umowy zlecenia, ale od wszystkich, aż do osiągnięcia poziomu minimalnego wynagrodzenia w podstawie wymiaru składek.

Do końca 2015 roku składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz zdrowotne były naliczane od wynagrodzenia emeryta lub rencisty z tytułu umowy zlecenia tylko w przypadku, gdy umowa ta była jedynym tytułem do ubezpieczeń. Jeżeli jednak emeryt lub rencista zatrudniony był na podstawie umowy o pracę u innego płatnika i płatnik odprowadzał za niego składki, wtedy umowa zlecenie była wyłączona z obowiązku naliczania składek do ZUS poza ubezpieczeniem zdrowotnym, niezależnie od wysokości wynagrodzenia.

Nowelizacja przepisów obowiązujących od 2016 roku, które będą widoczne w rozliczeniu PIT 2017, zakłada, że emeryt lub rencista podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w przypadku zawarcia jednej lub więcej niż jednej umowy zlecenia do momentu, aż łączna podstawa wymiaru składek ze wszystkich umów osiągnie poziom wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku podatkowym. W roku 2016 minimalne wynagrodzenie wynosi 1850 zł.

Dopiero po osiągnięciu minimalnego wynagrodzenia kolejna umowa nie będzie rodziła obowiązku naliczania składek na ubezpieczenia społeczne. 

Więcej: mediafm.net