ZUS: od marca zwaloryzowano ponad 8 mln świadczeń. O ile wzrosły emerytury i renty?PAP/Rynek Seniora - 11 maja 2018 17:00


Średnio świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS wzrosły w wyniku marcowej waloryzacji o 61,36 zł, w tym emerytury o 64,52 zł, renty z tytułu niezdolności do pracy o 46,94 zł. Zwaloryzowano ponad 8 mln świadczeń - podał rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz.

Rzecznik zwrócił uwagę, że od 1 do 31 marca tego roku ZUS zwaloryzował o wskaźnik 102,98 proc. 8,1 mln świadczeń.

- W związku z tym do klientów Zakładu trafiła identyczna liczba listów z informacją o przeprowadzonej waloryzacji i nowej wysokości świadczenia. Z tej grupy 5,7 mln osób to emeryci - podkreślił. Poinformował, że w związku z waloryzacją emeryci i renciści pobierają z ZUS miesięcznie o niemal 500 mln zł więcej niż w lutym tego roku.

- Liczba zwaloryzowanych świadczeń długoterminowych i kwota wzrostu wydatków świadczą o skali przedsięwzięcia realizowanego przez ZUS. Niezwykle istotne w tym kontekście jest to, że każdy z 8,1 mln naszych klientów otrzymał podniesione świadczenie na czas. Dodatkowo każdy otrzymał list ze szczegółową informacją na temat tego, skąd się bierze podwyżka świadczenia i na jakiej zasadzie ZUS waloryzuje emerytury i renty. Ważne, żeby nasi klienci mieli pełną świadomość, jakimi zasadami kieruje się ZUS, wypłacając i waloryzując świadczenia - zwróciła uwagę prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Andrusiewicz zaznaczył, że waloryzacja objęła wszystkie świadczenia długoterminowe, które wypłaca Zakład, czyli emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, renty inwalidów wojennych i wojskowych oraz renty rodzinne po tych inwalidach, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, a także renty socjalne.

- Zwaloryzowane zostały również dodatki do emerytur i rent - zwrócił uwagę.

Według danych ZUS, średnio świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez Zakład wzrosły w wyniku waloryzacji o 61,36 zł, w tym emerytury o 64,52 zł, renty z tytułu niezdolności do pracy o 46,94 zł, a renty rodzinne o 56,35 zł.

- Po przeprowadzonej waloryzacji wydatki na świadczenia długoterminowe wypłacane przez ZUS wzrosły miesięcznie o 486,5 mln zł - zaznaczył rzecznik.

Wskaźnik waloryzacji świadczeń to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

GUS w styczniu podał, że wskaźniki średniorocznych cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem oraz dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2017 roku wyniosły odpowiednio: 102,0 i 102,3 proc. Do ustalenia wskaźnika waloryzacji została przyjęta ta druga wielkość.

W lutym GUS poinformował, że realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2017 r. w stosunku do 2016 roku wyniósł 3,4 proc. W związku z tym wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2018 roku wyniósł 102,98 proc.