ZUS zbankrutował. Jak co rokuPAP/Rynek Seniora - 09 września 2016 14:29


Skarb Państwa umorzy w przyszłym roku Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych ponad 39 mld zł długu, który FUS miał spłacić w marcu 2017 r. - przewiduje projekt ustawy okołobudżetowej zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2017 r., czyli ustawy okołobudżetowej, jest ściśle związany z przyjętym przez rząd projektem budżetu na przyszły rok. Przewiduje on zmiany w kilku ustawach.

Projekt przewiduje wprowadzenie przepisu dotyczącego umorzenia pożyczek udzielonych Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych przez Skarb Państwa na finansowanie świadczeń gwarantowanych przez państwo, których termin spłaty przypada na 31 marca 2017 r. W uzasadnieniu wyjaśniono, że chodzi o kwotę 39 mld 151 mln 886 tys. zł.

"Zgodnie z wystąpieniem prezesa ZUS, z uwagi na wysoki poziom zadłużenia FUS wobec budżetu państwa, aktualną sytuację Funduszu oraz prognozy średnio- i długoterminowe, fundusz nie jest w stanie spłacić zapadających w marcu 2107 r. pożyczek. W przyjętym w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 planie finansowym FUS nie przewidziano spłaty przedmiotowych pożyczek" - napisano w uzasadnieniu. Zaznaczono, że umorzenie to pozostanie bez wpływu na wynik sektora finansów publicznych i dług publiczny, będzie też neutralne z punktu widzenia stabilizującej reguły wydatkowej.

Z Oceny Skutków Regulacji wynika, że przewidziane w projekcie ustawy okołobudżetowej zmiany zmniejszą wydatki budżetu państwa o 1 mld 955,2 mln zł.

Zgodnie z przyjętym przez rząd pod koniec sierpnia br. wstępnym projektem ustawy budżetowej na 2017 r. przyszłoroczny deficyt ma być nie większy niż 59,3 mld zł, PKB wzrośnie o 3,6 proc., deficyt sektora finansów publicznych utrzyma się na poziomie 2,9 proc. PKB, a inflacja wyniesie 1,3 proc.

Projekt przewiduje, że dochody podatkowe wyniosą 299 mld 845 mln 770 tys. zł, czyli o 8,9 proc. więcej w stosunku do prognozowanego wykonania w 2016 r. Łączna kwota podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa ma wynieść 324 mld 54 mln 863 tys. zł.