ASOS 2017: 10 najczęściej zadawanych pytańJW, MRPiPS/Rynek Seniora - 28 listopada 2016 14:13


Kto może się ubiegać o dofinansowanie? Jaka jest wysokość możliwej kwoty dofinansowania? Na co mogą zostać przeznaczone środki? - m.in. na takie pytania odpowiedzi udziela Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wyjaśniając najważniejsze zasady tegorocznej edycji rządowego programu ASOS.

Resort wyjaśnia, że celem Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (edycja 2017) jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej. Program ma przyczyniać się do pełniejszego korzystania z możliwości społeczno-zawodowych seniorów.

1. Kto może się ubiegać o dofinansowanie? Ze środków mogą korzystać m.in. organizacje pozarządowe, osoby prawne, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Mogą one ubiegać się o dofinansowanie w ramach czterech priorytetów: edukacja osób starszych, aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, partycypacja społeczna osób starszych oraz usługi społeczne dla osób starszych.

2. Jaka jest wysokość możliwej kwoty dofinansowania? Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione działające na rzecz osób starszych, mogą liczyć na dotacje w wysokości od 20 tys. do 200 tys. zł. Wymagany wkład własny (finansowy lub osobowy) to minimum 10 proc. wartości projektu.

3. Na co mogą zostać przeznaczone środki? Przedmiotem dofinansowania mogą być koszty merytoryczne związane z uczestnictwem beneficjentów ostatecznych w zadaniach oraz koszty promocji, a także obsługa zadania publicznego, jednak nie więcej niż 20 proc. wartości dotacji, w tym obsługi finansowo-księgowej - do 5 proc. wartości dotacji.

4. Co z podmiotami, które nie mogą wziąć udziału w konkursie? Podmioty, które nie mogą wziąć udziału w konkursie, mogą skorzystać z dotacji w pośredni sposób dzięki partnerstwu z oferentem. Dopuszczalną formą partnerstwa jest partnerstwo publiczno-społeczne oraz partnerstwo społeczno-prywatne. Za pośrednie korzystanie z dotacji uznaje się działania w partnerstwie, polegające na tym, że podmiot uprawniony do korzystania z dotacji współpracuje na zasadzie partnerstwa (podział zadań i odpowiedzialności określony w umowie o partnerstwo) z partnerem - podmiotem, który samodzielnie nie jest uprawniony do złożenia oferty w ramach programu. Niedozwolone są przepływy finansowe od oferenta do partnera.

5. Kto jest beneficjentem ostatecznym projektów dofinansowanych w ramach programu? Beneficjentami ostatecznymi działań podejmowanych w ramach realizowanych projektów mogą być objęte wyłącznie osoby w wieku 60 lat i więcej. Udział młodszych beneficjentów ostatecznych jest dopuszczalny w ramach Priorytetu II (Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową)i wynosi maksymalnie 50 proc. ogólnej liczby osób objętych działaniami.

6. W jakim czasie należy zrealizować umowę/działania? Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych w nieprzekraczalnym terminie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2017 r.

7. Jakie dokumenty należy złożyć? Poza harmonogramem i kosztorysem, do wniosku należy dołączyć:

• aktualny pod względem danych wypis z rejestru lub ewidencji - o ile nie jest on dostępny w internetowej wyszukiwarce podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego
• w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów) w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
• w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy lub statutu spółki

8. W jakiej formie złożyć ofertę? Ofertę należy złożyć wyłącznie w generatorze ofert. Oferty przekazane w inny sposób niż przewidziany w regulaminie nie zostaną rozpatrzone. Oferty niespełniające wymogów formalnych lub takie, które wpłynęły po terminie (decyduje data złożenia w generatorze ofert), nie zostaną rozpatrzone.

W związku z ograniczeniem liczby załączników składanych wraz z ofertą, niektórzy oferenci składać będą oświadczenia potwierdzające, iż są podmiotami uprawnionymi. Oświadczenia weryfikowane będą na różnych etapach oceny ofert.

9. Jakie zmiany wprowadzono w edycji konkursu ASOS 2017?

• wydłużenie terminu realizacji zadań o 2 miesiące - od 1 marca do 31 grudnia 2017 r.
• usunięcie limitu dotyczącego występowania w roli partnera tylko w jednej ofercie
• zwiększenie liczby oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej uprawnionych do złożenia oferty do trzech
• poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do udziału w konkursie
• wprowadzenie kryteriów strategicznych
• zmianę wzoru oferty i karty oceny
• rozdzielenie oceny formalnej od oceny merytorycznej
• zmianę zasad kierowania do oceny trzeciego eksperta
• rezygnację z wymogu dostarczenia weksla in blanco i deklaracji wekslowej w przypadku projektów dofinansowanych na kwotę powyżej 150 tys.
• usunięcie zapisu dotyczącego niedopuszczania złożenia oferty o tej samej treści lub zbieżnej w więcej niż 30 proc. w stosunku do oferty dofinansowanej w poprzednich edycjach programu

10. Jakie środki przeznaczy rząd na program? Na realizację programu z budżetu państwa zostanie przeznaczone 280 mln zł w latach 2014-2020, natomiast w 2017 r. 40 mln zł.