ASOS 2017: jest już regulamin, zobacz najważniejsze zmianyJW, MRPiPS/Rynek Seniora - 16 listopada 2016 16:02


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej udostępniło regulamin otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Edycja 2017. Ogłoszenie konkursu planowane jest na drugą połowę listopada br.

Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione działające na rzecz osób starszych będą mogły ubiegać się o dotacje w wys. od 20 do 200 tys. zł w ramach czterech priorytetów: edukacja osób starszych, aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, partycypacja społeczna osób starszych oraz usługi społeczne dla osób starszych.

W konkursie w szczególności będą promowane inicjatywy, nakierowane na:

• popularyzację zdrowego trybu życia
• rozwój wolontariatu osób starszych
• popularyzowanie działalności rad seniorów (tworzenie nowych, wzmacnianie istniejących)
• na rzecz osób starszych z chorobami otępiennymi

Najważniejsze zmiany w stosunku do poprzednich edycji konkursu dotyczą m.in.:

• wydłużenia terminu realizacji zadań o dwa miesiące - od dnia 1 marca do 31 grudnia 2017 r.
• usunięcia limitu dotyczącego występowania w roli partnera tylko w jednej ofercie
• zwiększenia liczby oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej uprawnionych do złożenia oferty do trzech
• poszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do udziału w konkursie
• wprowadzenia kryteriów strategicznych
• zmiany wzoru oferty i karty oceny
• rozdzielenia oceny formalnej od oceny merytorycznej
• zmiany zasad kierowania do oceny trzeciego eksperta
• rezygnacji z wymogu dostarczenia weksla in blanco i deklaracji wekslowej w przypadku projektów dofinansowanych na kwotę powyżej 150 tys.
• usunięcia zapisu dotyczącego niedopuszczania złożenia oferty o tej samej treści lub zbieżnej w więcej niż 30 proc. w stosunku do oferty dofinansowanej w poprzednich edycjach programu.

Zobacz CAŁY REGULAMIN

Celem programu ASOS jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych. Na jego realizację w latach 2014-2020 przeznaczono kwotę 280 mln zł. Ze środków mogą korzystać m.in. organizacje pozarządowe, osoby prawne, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Wymagany wkład własny to minimum 10 proc. wartości projektu.

Więcej informacji (np. wzór oferty) dostępnych jest na stronie resortu rodziny.