Chcą pomóc w tworzeniu grup wolontariuszy w strukturach UTWJacek Wykowski, TIT "ę"/Rynek Seniora - 24 sierpnia 2016 15:15


Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności poszukują do współpracy Uniwersytetów Trzeciego Wieku zainteresowanych rozwijaniem wolontariatu osób starszych i działaniami na rzecz społeczności lokalnej.

Projekt "Uniwersytety Trzeciego Wieku dla społeczności" ma na celu wykorzystanie potencjału słuchaczek i słuchaczy UTW, zdobywanie nowej wiedzy, doświadczenia oraz kompetencji niezbędnych, aby aktywnie działać na rzecz własnego otoczenia.

Osoby starsze realizują jako wolontariusze różnorodne pomysły: czytają bajki dzieciom, diagnozują bariery architektoniczne w swojej miejscowości, podejmują się rewitalizacji zaniedbanych przestrzeni publicznych, organizują dyżury prawnika na UTW, odwiedzają mieszkańców domów pomocy społecznej, prowadzą kulturalną kawiarenkę w lokalnym domu kultury, pielęgnują ogród społeczny w miejskim parku.

- W 2012 roku we współpracy ze środowiskiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku wypracowaliśmy model tworzenia w strukturach UTW grup wolontariatu i współpracy ze społecznością lokalną. Rozpoznaliśmy potrzeby, zdiagnozowaliśmy bariery i szanse dla rozwoju wolontariatu seniorów na Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Z naszym wsparciem grupy tego typu powstały dotąd na 30 UTW w całej Polsce, angażując kilkuset słuchaczy i słuchaczek oraz inicjując działania społeczne dla kilku tysięcy mieszkańców - pisze Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę".

Zobacz FILM O PROJEKCIE

Na podstawie otrzymanych formularzy zgłoszeniowych wyłonionych zostanie 10 UTW, którym zaoferowane zostanie zróżnicowane wsparcie w uruchomieniu grup wolontariatu i działań społecznych, m.in.:

• pomoc w promocji idei wolontariatu wśród słuchaczek i słuchaczy UTW;
• zestaw materiałów informacyjno-promocyjnych oraz metodycznych poświęconych wolontariatowi, dostosowanych do specyfiki UTW;
• trzy spotkania warsztatowe (w XI 2016 r. oraz II i V 2017 r. – każde trwające ok. 3 dni) dla zespołów inicjatywnych z ramienia każdego UTW;
• wsparcie trenera z sieci Latających Animatorów Kultury i Latających Socjologów Towarzystwa „ę” dla tworzących się grup wolontariatu;
• mikrogrant w wysokości 1800 zł na pierwsze działania grupy wolontariatu;
• promocję w mediach działań podejmowanych przez wolontariuszy z UTW;
• stałe wsparcie każdej grupy ze strony Towarzystwa „ę”;
• włączenie w ogólnopolską sieć UTW rozwijających wolontariat, poprzez stronę internetową www.utw.seniorzywakcji.pl.

Zobacz RAPORT Z PILOTAŻOWEJ EDYCJI PROJEKTU

Projekt realizowany będzie w okresie od października 2016 r. do grudnia 2017 r. Formularz zgłoszenia do projektu należy złożyć do 15 września 2016 r. drogą elektroniczną na adres utw@seniorzywakcji.pl lub pocztą (obowiązuje data wpływu), z dopiskiem "UTW dla społeczności", na adres: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę", ul. Mokotowska 55, m. 50, 00-542 Warszawa.

Pobierz formularz TUTAJ

Lista Uniwersytetów Trzeciego Wieku zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie ogłoszona do 10 października 2016 r.

Projekt „UTW dla społeczności” jest finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku - Seniorzy w akcji”.