Co robimy w starszym wieku? Nie tylko oglądamy telewizję...PAP/Rynek Seniora - 25 listopada 2016 13:37


Przed telewizorem, w kościele, na spotkaniach ze znajomymi i rodziną - tak najczęściej spędzają czas seniorzy - wynika z badania CBOS. Większość osób po 60 roku życia czyta też książki, gazety, słucha radia, chodzi na spacery, uprawia działkę, a znaczna grupa opiekuje się wnukami.

Do najpopularniejszych form spędzania czasu przez seniorów należy jednak oglądanie telewizji. Oglądają ją prawie wszyscy ankietowani w wieku 60 plus (98 proc.). Ogromna większość chodzi do kościoła, uczestniczy w mszach, nabożeństwach (88 proc.).

Formy aktywności
Zdecydowana większość seniorów spotyka się ze znajomymi, przyjaciółmi w domu (88 proc.) bądź poza domem (78 proc.), odwiedza rodzinę, krewnych poza miejscem swojego zamieszkania (84 proc.). Większość też czyta książki, czasopisma, gazety (84 proc.), słucha radia, muzyki (82 proc.), chodzi na spacery, piesze wycieczki (75 proc.), uprawia działkę, ogród (70 proc.).

Badanie CBOS pokazuje też, że znaczna grupa badanych w wieku 60 plus opiekuje się wnukami lub prawnukami (59 proc.), pomaga dzieciom i rodzinie w prowadzeniu domu (45 proc.) lub w ich działalności zarobkowej (41 proc.).

32 proc. seniorów opiekuje się współmałżonkiem lub innymi starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi osobami w rodzinie (32 proc.). Niemal co piąty badany pracuje społecznie na rzecz innych ludzi, społeczności lokalnej, sąsiadów, parafii (19 proc.), a co szósty uczestniczy w działalności jakieś grupy, wspólnoty religijnej (16 proc.).

Z deklaracji zebranych przez CBOS wynika ponadto, że ponad dwie piąte seniorów podróżuje po kraju, zwiedza różne miejsca (45 proc.), uprawia sport - gimnastykę, chodzi na basen, jeździ na rowerze (43 proc.). Blisko co trzeci ankietowany w wieku 60+ korzysta z komputera, internetu (30 proc.), a niewiele mniej uczestniczy w życiu kulturalnym - chodzi do kina (27 proc.), muzeów, galerii, na wystawy (25 proc.), do teatru, opery, na koncerty (23 proc.), podróżuje po Europie, po świecie (23 proc.).

Trochę rzadziej seniorzy poświęcają swój czas na dokształcanie, uzupełnianie wiedzy (14 proc.), naukę języków obcych (9 proc.).

Najmniej i najbardziej aktywni
Jak podsumowuje CBOS o tym, czy senior spędza czas aktywnie, korzysta z nowoczesnych technologii, uczestniczy w życiu kulturalnym, podróżuje czy uprawia sport decyduje nie tylko młodszy wiek, lecz również lepsze wykształcenie, dobra ocena swojego stanu zdrowia, zadowolenie z warunków materialnych, zamieszkiwanie w mieście. Przeciętny respondent należący do grupy aktywnie spędzającej czas ma 67 lat.

Do drugiej grupy - najmniej aktywnych seniorów, którzy najczęściej oglądają telewizję, chodzą do kościoła i spotykają się ze znajomymi - należy mniej więcej dwie piąte ogółu badanych w wieku 60 plus. Według CBOS "typowy przedstawiciel tej grupy ma 73 lata, wykształcenie podstawowe, jest płci żeńskiej". Badani zaklasyfikowani do tej grupy równie często są mieszkańcami wsi i miast, a swoje położenie materialne oraz swój stan zdrowia oceniają gorzej niż pozostali w wieku 60 plus.

Badanie CBOS "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w dwóch terminach: 17-25 sierpnia 2016 r. na próbie 1033 osób oraz 30 czerwca-7 lipca 2016 r. na próbie 983 ankietowanych. Oba badania przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo na reprezentatywnych próbach losowych dorosłych mieszkańców Polski.