NIK: duże zagrożenie dla pieszych na drogach, ofiarami często dzieci i osoby starszeKL,NIK/Rynek Seniora - 22 lipca 2016 11:21


Polska wyróżnia się wyjątkowo wysokim zagrożeniem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Wbrew obiegowym opiniom, ogromna większość poszkodowanych to wcale nie pijani. Ofiarami są często dzieci i osoby starsze, ginące w ciągu dnia na nowych lub dopiero co zmodernizowanych drogach - wynika z raportu NIK

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że nasz system bezpieczeństwa ruchu drogowego nie chroni dobrze pieszych. 

Chociaż generalnie z roku na rok poprawia sie bezpieczeństwo pieszych na drogach to nadal w Unii Europejskiej stanowią oni 21 proc. wszystkich ofiar śmiertelnych, natomiast w Polsce to nadal co trzeci zabity na drodze.

W latach 2010-2015 w Polsce miało miejsce prawie 220 tys. wypadków drogowych, w których poszkodowanych zostało ponad 290 tys. osób. W zdarzeniach tych niepokojąco duży udział mieli piesi i rowerzyści.

O ile w 2010 r. stanowili oni 30 proc. poszkodowanych i 39 proc. zabitych we wszystkich wypadkach drogowych, to w ciągu kolejnych pięciu lat wskaźniki te rosły i w 2015 roku osiągnęły poziom odpowiednio 32 proc. i 41 proc.

Wśród ofiar przeważają seniorzy i dzieci. 

NIK wskazuje, że obecny system zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego (brd) nie umożliwia skutecznej ochrony pieszych i rowerzystów. Działania Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i rad wojewódzkich nie przynoszą zakładanych efektów w przyjętych programach poprawy brd.

W ocenie NIK działania te są nieskoordynowane i niekomplementarne, dlatego też trudno mówić o zbudowaniu spójnego systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z ustaleń kontroli wynika, że instytucje tworzące system zarządzania brd nie współpracują ze sobą.

Ponad połowa zarządów dróg (11 z 20) nie sporządziła projektów Planu rozwoju sieci drogowej oraz Planu finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg. Brak tych kluczowych projektów uniemożliwiał systemowe i kompleksowe określanie kierunków rozwoju i utrzymania infrastruktury drogowej w stanie gwarantującym poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

W ocenie NIK niezadowalający stan bezpieczeństwa pieszych wynika m.in. z niedostosowania infrastruktury drogowej do ich potrzeb. Główną przyczyną tego stanu jest niewykonywanie lub nierzetelna realizacja podstawowych zadań ustawowych należących do jednostek zarządzających infrastrukturą pieszo-rowerową oraz organów zarządzających ruchem.