Resort zdrowia opracował projekt wykazu bezpłatnych leków dla seniorówMZ, PAP/Rynek Seniora - 01 sierpnia 2016 12:06


Na swoich stronach Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że powstał projekt wykazu leków dla osób 75+. Jak wyjaśnia resort, lista obejmuje leki, które na podstawie obowiązującego obwieszczenia ministra zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2016 r., są obecnie wydawane pacjentom za odpłatnością ryczałtową 30 lub 50 proc.

Resort zdrowia potwierdza, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, z leków ogłoszonych w wykazie będą mogli korzystać wszyscy seniorzy, którzy ukończyli 75 lat - bez żadnych dopłat.

Oszczędności seniorów sięgną 310 mln zł
W projekcie wykazu znalazło się 68 substancji czynnych, w tym 6 cząsteczek z ryczałtowym poziomem odpłatności. 

Według MZ - na podstawie obecnego zużycia - leki umieszczone w wykazie pozwolą zaoszczędzić pacjentom ponad 310 mln zł. Resort podkreśla, że pokrywają ponad 81 proc. zapotrzebowania pacjentów 75+ na leki refundowane z poziomem odpłatności 30 proc.

Apteki i punkty apteczne będą wydawały pacjentom bezpłatnie leki z wykazu na podstawie recepty wystawionej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub pielęgniarkęPOZ. Recepty będą mogli wydawać również lekarze posiadający prawo wykonywania zawodu, którzy zaprzestali wykonywania zawodu i wystawili receptę dla siebie albo dla małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa. 

Projekt wykazu został opracowany:

• na podstawie danych NFZ dotyczących refundacji leków dla tej grupy wiekowej pacjentów w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 marca 2016;
• w oparciu o kryteria zawarte w ustawie z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
• z uwzględnieniem opinii Rady Przejrzystości i opinii Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie oceny efektywności produktów leczniczych w populacji osób powyżej 75. r.ż.

AOTMiT określiła choroby podeszłego wieku
Wydając opinię, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji uwzględnił znaczenie jednostki chorobowej w ramach potrzeb zdrowotnych pacjentów z populacji 75 r.ż. na podstawie podręczników medycznych, danych o chorobie, obciążenia pacjenta chorobą, tj. wpływem choroby podstawowej na stan pacjenta, skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leku na podstawie najnowszych rekomendacji klinicznych oraz dostępność wskazanych terapii dla pacjentów (na podstawie danych o wielkości dopłat).

Prezes AOTMiT podkreśla, że w tej populacji pacjentów wystąpienie jednej jednostki chorobowej często zwiększa prawdopodobieństwo rozwoju innych schorzeń. Z tego względu wytypowano jednostki chorobowe typowe dla pacjentów w podeszłym wieku, które mają znaczący wpływ na jakość życia.

Wśród najczęściej występujących chorób oraz ich przyczyn i czynników ryzyka znajdują się:

• nadciśnienie tętnicze: dyslipidemie, cukrzyca, złe nawyki żywieniowe (spożywanie sodu, tłuszcze nasycone, alkohol), leczenie hormonalne;
• choroba niedokrwienna serca: miażdżyca (hiperlipidemia);
• niewydolność serca: choroba niedokrwienna serca (miażdżyca), choroby obejmujące mięsień serca, zastawki i układ przewodzący;
• udar mózgu: miażdżyca naczyń mózgowych, choroba zakrzepowo-zatorowa;
• choroba zakrzepowo-zatorowa: uszkodzenie śródbłonka naczyniowego, zaburzenia przepływu krwi (żylaki), zaburzenia w składzie krwi (choroby hematologiczne);
• astma: procesy zapalne u osób podatnych, ze zwiększoną reaktywnością dróg oddechowych na bodźce;
• POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc, obejmuje przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedmę): nieprawidłowa odpowiedź zapalna płuc na szkodliwe cząstki i gazy, które skutkuje postępującym, nie w pełni odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe;
• cukrzyca: zmniejszenie wydzielania insuliny, insulinooporność, zmniejszenie masy mięśniowej;
• depresja, przyczyny endogenne (choroba afektywna), psychologiczne (depresje reaktywne) i somatyczne (nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, zawał serca, operacje, urazy);
• otępienie: zmiany zwyrodnieniowe typu alzheimerowskiego, choroby naczyniowe (miażdżyca), choroba Parkinsona.

Termin publikacji wykazu: połowa sierpnia 2016
Pierwszy taki wykaz - już ostateczny - minister ma ustalić najpóźniej do 1 września br., a przewidywany termin jego publikacji: 15 sierpnia.

Założono, że w latach 2016-2025 maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, będących konsekwencją wejścia ustawy w życie, wyniesie prawie 8,3 mld zł.

W 2016 r. koszt funkcjonowania ustawy określono na 125 mln zł. W związku ze zwiększającą się liczbą osób starszych oraz z potencjalnym poszerzaniem wykazu leków założono stopniowy wzrost kwoty refundacji o ok. 15 proc. rocznie w ciągu kolejnych 6-7 lat, a następnie spowolnienie tego wzrostu do ok. 6 proc.

W sytuacji, gdy wydatki z budżetu państwa przekroczą po pierwszym kwartale danego roku 25 proc. limitu przewidzianego na ten rok, minister zdrowia "wdraża mechanizm korygujący", polegający na zmianie wykazu bezpłatnych medykamentów.