Rozwój srebrnej gospodarki szansą dla starzejącej się Europy?Ekonomia XXI Wieku/Rynek Seniora - 05 kwietnia 2016 08:55


Proces zwiększonej dynamiki starzenia się populacji w perspektywie ekonomicznej postrzegany jest głównie w kategoriach problemów dla wzrostu gospodarczego oraz finansów publicznych. Można w nim jednak dostrzec także szansę na rozwój - przekonują autorki artykułu "Srebrna gospodarka - nowy paradygmat rozwoju starzejącej się Europy", który ukazał się na łamach czasopisma "Ekonomia XXI Wieku".

Z jednej strony rosnące koszty utrzymania coraz liczniejszych "nieprodukcyjnych" grup ludności, obciążających za pośrednictwem transferów społecznych system finansów publicznych budzą coraz większe obawy, z drugiej zaś strony niski przyrost naturalny wraz z wydłużaniem się czasu trwania życia przyczynia się do powstania niedoborów zasobów pracy i ich starzenia się.

Starzenie się społeczeństwa szansą na rozwój?
W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jak utrzymać wzrost gospodarczy w nowych realiach demograficznych, uwaga coraz częściej kierowana jest na tzw. srebrną gospodarkę, u której podstaw leży pozytywne podejście do starzenia się populacji.

Traktowanie tego procesu jako szansy, a nie tylko zagrożenia, ma swoje źródło w przekonaniu, iż starzejące się społeczeństwa stworzą nowe możliwości rozwoju gospodarczego przez kreowanie popytu na nowe produkty i usługi lub ich przystosowanie do potrzeb osób starszych, jak również zwiększenie aktywności zawodowej tej grupy.

Strategia rozwoju uwzględniająca potrzeby starzejącej się populacji sprzyja poprawie jakości życia nie tylko osób starszych, ale również pozostałych członków populacji. Potwierdzeniem tego są np. japońskie doświadczenia.

Srebrna gospodarka z jednej strony stanowi dobry przykład systemu ekonomicznego pozwalającego na zagospodarowanie starszych wiekiem zasobów pracy, z drugiej zaś kreuje innowacyjne podejście do zaspokajania potrzeb nie tylko osób starszych, ale również pozostałych grup społecznych

Jak wykorzystać obszary największego potencjału?
Dążąc do wykorzystania potencjału, jaki wynika z przeobrażeń struktury wieku populacji, uznano, że do głównych obszarów obserwacji należy zaliczyć: edukację osób starszych, towary i usługi w sektorze wypoczynkowo-rozrywkowym, służbę zdrowia i produkty wellness, usługi związane z sektorem zdrowotnym, produkty i usługi finansowe dostosowane do wieku oraz produkty konsumpcyjne uwzględniające wiek.

Ze względu na to, że możliwości wzrostu wynikające ze starzenia się populacji nie zostaną zrealizowane automatycznie, określono warunki, od których zależeć będzie sukces.

Wśród nich znalazły się m.in. zwiększenie zasobów pracy poprzez zatrzymanie starszych pracowników na rynku pracy oraz promowanie produktywnego starzenia się. Ponadto działania podmiotów, tj. firm, organizacji społecznych i rządowych, dopiero wówczas zwiększą szanse na potencjalne korzyści, gdy będą odpowiednio ukierunkowane - m.in. na dostosowanie środowiska pracy do potrzeb osób starszych, międzypokoleniową dyfuzję wiedzy i doświadczeń czy na stosowanie zaawansowanych analiz do przewidywania potrzeb z uwzględnianiem np. zmiennych wieku.

Więcej: www.praca.wnp.pl