Służebność osobistą można zamienić na rentę, ale tylko w wyjątkowych sytuacjachDziennik Gazeta Prawna/Rynek Seniora - 13 października 2016 12:01


Jeżeli uprawniony z tytułu służebności osobistej dopuszcza się rażących uchybień przy wykonywaniu swego prawa, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zamiany służebności na rentę. Uchybienia jednak muszą być ewidentne.

Dziennik Gazeta Prawna opisuje przypadek powództwa wnuka wytoczonego przeciwko dziadkom. Mężczyzna domagał się zamiany służebności osobistej na rentę, ewentualnie o zmianę treści oraz sposobu wykonywania zobowiązania. Niestety dziadkowie nie wyrazili na to zgody.

Sąd analizując sprawę podkreślił, że zgodnie z artykułem 303 Kodeksu cywilnego, tylko wtedy, gdy uprawniony z tytułu służebności osobistej dopuszcza się rażących uchybień przy wykonywaniu swego prawa, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zamiany służebności na rentę.

Z przepisu tego wynika, iż uchybienia, które spowodują ewentualną zamianę służebności na rentę, muszą być rażące. Nie wystarczy jedynie, że uprawniony narusza treść służebności. Uchybienia te zatem powinny być na tyle obiektywnie istotne, że ich dalsze tolerowanie nie da się pogodzić z interesem zobowiązanego.

Określenie „rażące” w tym przypadku jest jednoznaczne z ewidentnym, niedającym się pogodzić. W analizowanej sprawie takich zachowań nie stwierdzono. Powód nie udowodnił, aby pozwani wszczynali konflikty, ponad te wynikające z codziennych relacji osób, a dotyczące drobnych bieżących spraw.

Z uwagi na powyższe sąd oddalił powództwo, uważając je za nieudowodnione.

Więcej: www.gazetaprawna.pl