Dorabianie emerytów: obowiązki pracodawcy i pracownika wobec ZUSinfor.pl/Rynek Seniora - 11 lutego 2016 14:01


Zatrudnianie emerytów i rencistów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, generuje określane prawa i obowiązki - i to zarówno po stronie płatnika składek, jak i osiągającego przychód.

Niektórzy emeryci oprócz pobieranych świadczeń emerytalnych, uzyskują także dodatkowe przychody z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Osoby te są zobowiązane do zawiadomienia ZUS o podjęciu pracy oraz o wysokości osiąganego przychodu.

Obowiązek powiadamiania ZUS o przychodach emerytów i rencistów spoczywa również na pracodawcy. Jednakże ten fakt nie zwalnia samego uprawnionego do świadczenia z przedłożenia stosownej informacji ze swojej strony do ubezpieczyciela.

Emeryt lub rencista, który nie osiągnął jeszcze ustawowego wieku emerytalnego, a pobierając świadczenie dodatkowo pracuje na podstawie umowy o pracę, musi mieć opłacane przez pracodawcę składki ZUS: emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe i składkę zdrowotną.

W przypadku umowy-zlecenia, gdy jest ona jedynym tytułem do ubezpieczeń, również jest obowiązek opłacania składek do ZUS, z tą różnicą, że składka chorobowa jest dobrowolna.

Przy zatrudnieniu emeryta lub rencisty na podstawie umowy o dzieło nie ma obowiązku opłacania składek ZUS ani informowania zakładu o tym fakcie. Nie musi tego robić również sam dorabiający - taka dodatkowa forma zarobku nie ma wpływu na otrzymywane świadczenie. 

Więcej: www.ksiegowosc.infor.pl