Gdy pracownik odchodzi na emeryturę: 9 najważniejszych zasadRzeczpospolita/Rynek Seniora - 13 grudnia 2016 15:06


Informacja, że pracownik zamierza zakończyć zatrudnienie i skorzystać z prawa do emerytury, skłania do rozważenia sposobu rozwiązania umowy o pracę. Jednak samo nabycie uprawnień emerytalnych przez zatrudnionego nie może być powodem zwolnienia.

Taka decyzja będzie jednak uzasadniona, gdy firma zwalnia większą liczbę osób - zauważa "Rzeczpospolita. O czym jeszcze należy pamiętać?

1. Jeśli strony są zgodne co do zakończenia zatrudnienia, to najkorzystniej jest zastosować rozwiązanie za porozumieniem stron. Strony nie muszą wskazywać, że rozwiązanie następuje z powodu przejścia pracownika na emeryturę. 

2. Odprawa emerytalna ma charakter jednorazowy; pracownik nie może ponownie nabyć do niej prawa.

3. Gdy powodem wypowiedzenia jest jedynie przejście na emeryturę, a pracownik zaskarżyłby tę decyzję do sądu pracy, żądając przywrócenia na etat lub zasądzenia odszkodowania, to sąd uwzględniłby jego żądanie.

4. W wypowiedzeniu umowy zawartej na czas nieokreślony należy wskazać przyczynę jej rozwiązania.

5. W razie zwalniania większej liczby pracowników, wytypowanie do zwolnienia osób posiadających już prawo do emerytury jest uzasadnione.

6. Pracownik w dniu rozwiązania umowy powinien otrzymać świadectwo pracy.

7. Należy unikać uzależniania zgody na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron od zrzeczenia się przez pracownika prawa do odprawy emerytalnej.

8. Rozwiązania umowy za porozumieniem stron nie należy opierać tylko na ustnych ustaleniach.

9. Porozumienie stron umożliwia najszybsze rozwiązanie umowy o pracę, które może nastąpić już w dacie jego zawarcia.

Więcej: www.rp.pl