Możliwe zwolnienie przed emeryturą i w trakcie chorobyDziennik Gazeta Prawna/Rynek Seniora - 20 października 2016 12:19


Osoby, którym brakuje mniej niż czterech lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, są chronione przed zwolnieniem z pracy, o ile osiągnięcie tego wieku będzie wiązało się z uzyskaniem prawa do emerytury (czyli po spełnieniu warunku wystarczającego okresu zatrudnienia).

Ochrona przedemerytalna nie obowiązuje, jeśli pracownik uzyskał prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz podobnie jak w pozostałych przypadkach - w razie upadłości lub likwidacji zakładu pracy oraz gdy istnieją podstawy do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Warto również wiedzieć, że wypowiedzenie wręczone osobie przebywającej na zwolnieniu lekarskim będzie bezskuteczne, ale prawo nie chroni pracownika, który choruje przez długi okres czasu. Pracodawca może więc rozwiązać umowę z pracownikiem bez zachowania okresu wypowiedzenia, kiedy pracownik z powodu choroby był w pracy nieobecny:

- dłużej niż trzy miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż sześć miesięcy,
- dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze trzy miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej sześć miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zakaźną.

W drugim przypadku okres ochronny trwa w sumie od 9 lub 12 miesięcy, bowiem pracownika można zwolnić dopiero, gdy po wyczerpaniu okresu zasiłkowego (182/270 dni) otrzymał prawo do świadczenia rehabilitacyjnego i pobiera je przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Więcej: www.gazetaprawna.pl