Opolskie: trwa rekrutacja do projektu dla osób starszych i ich opiekunówJacek Wykowski/Rynek Seniora - 22 września 2016 10:44


Opieka medyczna dla seniorów 60+ oraz szkolenia dla opiekunów faktycznych to dwa priorytetowe zadania projektu "Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu". Pomoc będzie mogło otrzymać ponad pół tysiąca osób z wybranych powiatów woj. opolskiego. Chętni mogą zgłaszać się do 30 września.

Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych w sumie 518 osób, w tym 500 osób w wieku pow. 60 r.ż. (290 kobiet i 210 mężczyzn) oraz 18 osób pełniących rolę opiekunów faktycznych (16 kobiet i dwóch mężczyzn).

Wartość projektu to ok. 1,88 mln zł, z czego dofinansowanie unijne (ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”) wynosi nieco ponad 1,77 mln zł.

Projekt realizowany jest przez Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” w Strzelcach Opolskich w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu oraz Gminą Strzelce Opolskie. Zakończy się 31 lipca 2018 r.

Inicjatywa jest skierowana do osób 60+ i ich opiekunów faktycznych mieszkających lub pracujących/uczących się na terenie trzech powiatów woj. opolskiego: strzeleckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego i krapkowickiego.

Zobacz SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN PROJEKTU

W ramach projektu uczestnicy będą mogli liczyć m.in. na opiekę medyczną dla osób starszych (świadczenia pielęgniarskie, wizyty domowe, przygotowanie pacjenta i rodziny do samodzielnej opieki i pielęgnacji, świadczenia pielęgnacyjne i in.) oraz szkolenia dla opiekunów faktycznych (indywidualne, grupowe, możliwości wsparcia finansowego etc.).

Organizatorzy przewidzieli także warsztaty dot. teleopieki medycznej oraz zabiegi rehabilitacji dla seniorów (terapia manualna i energotonowa).

Udział w projekcie jest bezpłatny z wyłączeniem rehabilitacji dla osób starszych. Szczegóły dotyczące przedsięwzięcia oraz formularze zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej www.jesien.scob24.pl.

Celem "Jesieni życia w dobrej kondycji bez bólu" jest umożliwienie dostępu osobom starszym, w szczególności zagrożonym wykluczeniem społecznym, do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, a tym samym zwiększenie możliwości sprzyjających wydłużeniu i poprawie jakości ich życia.