Różnice między opiekunami niepełnosprawnych dotyczą też weryfikacji opiekiDziennik Gazeta Prawna/Rynek Seniora - 05 października 2016 10:35


Opiekunowie osób, u których dysfunkcja zdrowotna powstała po 18. lub 24 r.ż. (w przypadku nauki), mają nie tylko niższe świadczenie uzależnione od dochodu, ale także są poddawani obligatoryjnej weryfikacji przez pracowników socjalnych - przypomina Dziennik Gazeta Prawna.

Jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18 lat lub 24 lat (o ile osoba uczyła się), niepracujący opiekun ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Jest ono niezależnie od osiąganych dochodów i wynosi obecnie 1300 zł miesięcznie. 

Jeżeli dysfunkcja zaistniała później, opiekun może otrzymać specjalny zasiłek opiekuńczy. Wynosi on 520 zł miesięcznie, a jego przyznanie wymaga spełnienia kryterium dochodowego - 764 zł na osobę w rodzinie.

Na tym jednak różnice się nie kończą. Zanim nastąpi przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego, z opiekunem "dorosłego" niepełnosprawnego pracownik socjalny przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy. Jest on obowiązkowy, a jego celem jest weryfikacja okoliczności dotyczących sprawowania opieki.

Wywiad jest przeprowadzany również w trakcie pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego - ma to zapobiegać przypadkom ewentualnych nadużyć. Co do zasady kolejny wywiad odbywa się po sześciu miesiącach od przyznania wsparcia, ale urzędnicy mają prawo go przeprowadzić w każdej sytuacji, gdy pojawiają się uzasadnione wątpliwości.

Osoba starająca się o specjalny zasiłek opiekuńczy powinna też pamiętać, że konsekwencją braku zgody na wywiad lub nieudzielenia wyjaśnień dotyczących sprawowanej opieki będzie odmowa jego przyznania.

Przy wsparciu opiekunów niepełnosprawnych "dzieci" wywiad jest fakultatywny - jest przeprowadzany dopiero po sygnałach "z zewnątrz" o nieprawidłowościach.

Więcej: www.gazetaprawna.pl