Zasiłek opiekuńczy należy się także za opiekę nad teściamiDziennik Gazeta Prawna/Rynek Seniora - 22 sierpnia 2016 12:01


Zgodnie z ogólną zasadą zasiłek opiekuńczy przysługuje z tytułu sprawowania opieki nie tylko nad zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym do lat 14, ale także "innym chorym członkiem rodziny".

Za innego członka rodziny uważa się małżonka, rodziców, rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat - pod warunkiem, że pozostają oni z osobą sprawującą opiekę we wspólnym gospodarstwie domowym w okresie sprawowania opieki.

Łączny okres przysługującego zasiłku to 14 dni.

Świadczenie będzie przysługiwało nawet wówczas, gdy chory członek rodziny pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą sprawującą opiekę tylko przez okres choroby.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Wypłaca się go za każdy dzień niezdolności do pracy z powodu konieczności sprawowania opieki, w tym również za dni ustawowo wolne od pracy.

Więcej: www.gazetaprawna.pl