Braki kadrowe: "starzejące się społeczeństwo to także starzejące się środowisko lekarskie"Wojciech Kuta/Rynek Zdrowia - 20 grudnia 2016 12:40


Przedstawiciele samorządów zawodów medycznych przyznają, że mamy w Polsce problem ze statystyką dotyczącą liczby osób aktywnych na tym rynku pracy. Trudno określić, które dane są wiarygodne, a tym samym oszacować rzeczywistą skalę deficytu kadr w naszej ochronie zdrowia.

Według rejestrów prowadzonych przez izby: lekarskie, pielęgniarek i położnych, aptekarskie oraz diagnostów laboratoryjnych, prawo wykonywania zawodu posiadało w 2013 r. 139,6 tys. lekarzy; 39,5 tys. lekarzy dentystów; 280 tys. pielęgniarek; 34,8 tys. położnych; 30,5 tys. farmaceutów i 14,3 tys. diagnostów.

Schody w kadrowych statystykach zaczynają się wraz z ich dokładnym analizowaniem, poddawaniem różnym interpretacjom, a przede wszystkim praktyczną weryfikacją.

O tym problemie wiadomo od dawna
- Już w 2008 roku w tzw. zielonej księdze prognozowano braki kadrowe w różnych zawodach medycznych w naszym kraju, wynikające m.in. ze starzenia się społeczeństwa. Z kolei w 2010 r. opublikowano globalny kodeks postępowania dotyczący kadr medycznych - przypominał prof. Andrzej Matyja, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, podczas tegorocznego I Kongresu Zdrowia Pracodawców RP.

Zaznaczył, że Polska była jednym z ośmiu krajów, które przyjęły ten projekt. Jednym z jego celów było zwiększenie świadomości osób i instytucji związanych z ochroną zdrowia dotyczącej problemu migracji kadr medycznych oraz opracowanie specjalnej analizy migracyjnej.

- Końcowy raport na forum Komisji Europejskiej miał być opracowany w 2015 r. Tak się jednak nie stało. Być może, jeśli mielibyśmy tego rodzaju wnikliwy, analityczny dokument, łatwiej byłoby zdiagnozować rzeczywistą skalę niedoborów personalnych w ochronie zdrowia - zastanawia się prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie.

W 2009 r., według rejestru lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez Naczelną Izbę Lekarską, prawo wykonywania zawodu lekarza miało 133 tys. osób, natomiast w 2016 roku - 143 tysiące. Duży wzrost? Statystyki mówią, że nadal jesteśmy pod tym względem na jednym z ostatnich miejsce w Europie ze wskaźnikiem 2,2 lekarza na 1000 mieszkańców (przy średniej w unijnej ponad 4 lekarzy na 1000 mieszkańców).

Nadmiar specjalizacji zaciemnia obraz
- Grupa lekarzy powyżej 65. roku życia jest w Polsce coraz liczniejsza, bo starzejące się społeczeństwo to także starzejące się środowisko lekarskie. Przybywa też osób, którzy widnieją w statystykach jako lekarze, ale - z różnych przyczyn - nie wykonują tego zawodu - zaznacza prof. Matyja.

Przypomina, że są też osoby z podwójnym prawem wykonywania zawodu. Poza tym jesteśmy krajem o jednej z największej liczb specjalizacji lekarskich, a rzeczywista liczba osób pracujących w poszczególnych specjalizacjach też nie jest w pełni miarodajna.
- Na przykład w woj. małopolskim jest zarejestrowanych jest 402 chirurgów ogólnych. Kiedy jednak dokonałem analizy, ilu lekarzy tej specjalności naprawdę pracuje z pacjentami to okazało się, że jest ich niewielu ponad... 100. Skąd ta rozbieżność? Był taki system, że aby zostać np. torakochirurgiem czy kardiochirurgiem trzeba było mieć specjalizację z chirurgii. W rejestrze figurują więc jako chirurdzy ogólni, chociaż praktycznie nigdy nie zajmowali się tą specjalnością - mówi prof. Andrzej Matyja.

Przyznaje, że podobne problemy natury statystycznej dotyczą też wielu innych specjalizacji. Zwraca uwagę, że liczba lekarzy, którzy uzyskiwali prawo wykonywania zawodu w latach 2014-2015 załamała się, tzn. w 2015 roku znacznie mniej osób trafiło do zawodu niż w 2014. - Powód? Prawdopodobnie decyzje władz uczelni o obniżeniu limitu przyjęć na studia - odpowiada profesor.

Dodaje: - W 2011 r. wydano 160 zaświadczeń o prawie do wykonywania zawodu lekarza osobom zainteresowanym emigracją zarobkową, natomiast w 2015 roku - już 218. To ponad 20-procentowy wzrost osób poszukujących potencjalnie pracy za granicą w UE w zawodzie lekarza.

Ile z tych osób ostatecznie wyjechało do pracy za granicą? Tego już statystyki nie uwzględniają.

Statystyki się rozjeżdżają
Dr Monika Tomaszewska, dyrektor departamentu pielęgniarstwa i położnictwa w firmie Lux Med wskazywała podczas wspomnianego kongresu na rozbieżności w statystykach dotyczących liczby pielęgniarek i położnych.

Zgodnie z danymi gromadzonymi w centralnym rejestrze pielęgniarek i położnych (prowadzonym przez izbę pielęgniarską), osób uprawnionych do wykonywania tego zawodu było w 2015 roku ok. 285 tysięcy. Natomiast liczba pielęgniarek faktycznie zatrudnionych i czynnych zawodowo to 221 tysięcy.

Jednak według rocznika GUS z 2014 r. liczba czynnych zawodowo pielęgniarek jest znacznie mniejsza niż podaje samorząd - wynosi 199 tys.w 2014 r., podczas gdy w centralnym rejestrze pielęgniarek, osób wykonujących ten zawód było 218 tys. - Problem z danymi polega na tym, że trudno określić, które z nich są wiarygodne, a tym samym oszacować rzeczywistą skalę deficytu kadr medycznych w Polsce - przyznała dr Tomaszewska.

Jak wynika z danych Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, w ciągu roku wydawanych jest przeciętnie 4 tys. uprawnień do wykonywania tego zawodu, jednak, średnia liczba absolwentów pielęgniarstwa sięga 5 tysięcy. Zestawienie tych dwóch liczb ilustruje jeden z ważniejszych problemów naszego pielęgniarstwa: dużą grupę osób, które, mimo odpowiedniego wykształcenia, nie wchodzą do systemu.

Jeszcze gorzej wygląda sytuacja ze statystykami obejmującymi zawody medyczne, które nie mają swoich samorządów ani rejestrów. Na przykład, według różnych wyliczeń, liczba ratowników medycznych waha się w Polsce od 7 tys. do 13 tys. Rozbieżność jest więc w tym przypadku ogromna.

- Nie ulega wątpliwości, że w wielu zawodach medycznych mamy deficyt kadrowy. Jednak, aby optymalizować system kształcenia specjalistów, trzeba najpierw wiedzieć, jaka jest rzeczywista sytuacja na rynku pracy - zwraca uwagę Mirosław Przastek, pełnomocnik dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony zdrowia ds. kontaktów z interesariuszami, przede wszystkim z samorządami zawodów medycznych.