MZ ujawnia kolejne szczegóły nt. reformy systemu ochrony zdrowiaMZ, JW/Rynek Seniora - 29 lipca 2016 11:13


W związku z pojawiającymi się wątpliwościami Ministerstwo Zdrowia opublikowało wyjaśnienia dotyczące zagadnień związanych z projektowaną reformą systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Jak informuje MZ, nakłady na zdrowie w roku 2017 i 2018 wzrosną i będą one w tym czasie zwiększane co najmniej równo ze wzrostem wpływów ze składki zdrowotnej.

Analizy dotyczą wydatków rządowych, a nie samorządowych
Resort wyjaśnia, że we wzroście nakładów nie będzie dodatkowego zasilania budżetowego. Według MZ różnice w danych zestawianych w materiałach graficznych, zawartych w opracowaniu "Narodowa Służba Zdrowia. Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce", wiążą się z różnicami w metodologii przyjętej przez OECD.

Zobacz: NARODOWA SŁUŻBA ZDROWIA. STRATEGIA ZMIAN W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE

- Grafika przedstawiająca planowany wzrost nakładów odnosi się do wydatków rządowych realizowanych obecnie w ramach NFZ i budżetu państwa. Natomiast najbardziej aktualne dostępne porównywalne dane dla krajów OECD dotyczą 2011 r. i uwzględniają wszystkie wydatki publiczne, łącznie z wydatkami samorządów - tłumaczy MZ.

Sieć szpitali to nie rejonizacja
Jednym z priorytetów planowanej reformy jest utworzenie sieci szpitali, w ramach której wyodrębnione zostaną trzy podstawowe poziomy zabezpieczenia zdrowotnego (stopnie od I do III) oraz trzy poziomy specjalistyczne (specjalistyczny-pediatria, specjalistyczny-onkologia i instytuty). Sieć zostanie utworzona na bazie istniejących podmiotów i będzie weryfikowana co cztery lata.

Zobacz: PRIORYTETY I HARMONOGRAM WPROWADZANIA ZMIAN

- Utworzenie sieci szpitali nie spowoduje rejonizacji opieki szpitalnej. Pacjenci zachowają możliwość wyboru szpitala niezależnie od miejsca zamieszkania - uspokaja resort zdrowia.

Zgodnie z założeniami przygotowywanej reformy podstawowa opieka zdrowotna ma skutecznie koordynować leczenie pacjenta. Według zapowiedzi wprowadzony zostanie taki system finansowania, by środki otrzymywane przez POZ w ramach tzw. budżetu powierzonego (przeznaczonego na diagnostykę i świadczenia specjalistyczne) mogły być wykorzystane wyłącznie na te zadania. Jeśli pieniądze z budżetu powierzonego nie zostaną wykorzystane na wizyty u specjalistów czy badania diagnostyczne, nie będą mogły zasilić budżetu POZ.

Urząd Zdrowia Publicznego nie zastąpi NFZ
Jeśli chodzi o Urząd Zdrowia Publicznego, ma być on "powołany po to, by zintegrować cały rozproszony obecnie system zarządzania zdrowiem publicznym w Polsce i usprawnić działania, prowadzone obecnie na rzecz zdrowia obywateli przez kilka różnych instytucji".

- W jego skład wejdą m.in. część inspekcji sanitarnej, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Centrum ds. AIDS i Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. UZP będzie również odpowiadał za realizację Narodowego Programu Zdrowia i przejmie od NFZ-u zadania związane z profilaktyką - wylicza MZ.

Jednocześnie resort podkreśla, że "twierdzenia, jakoby UZP miał zastąpić NFZ są nieprawdziwe i wynikają z niezrozumienia celów, dla jakich zostanie powołany ten urząd". 

Ewolucja systemów informatycznych
W kontekście planowanych zmian resort zdrowia odniósł się także do systemów informatycznych.

- Plan kontynuacji Projektu P1 zakłada m.in. ograniczenie jego zakresu do najbardziej powszechnych i oczekiwanych przez pacjentów i profesjonalistów medycznych usług, tj. e-recepty, wsparcia wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej, e-skierowania oraz dostępu do tych usług dla pacjenta poprzez Internetowe Konto Pacjenta - wyjaśnia resort.

MZ dodaje, że konieczne zmiany nazw w słownikach (np. słownik płatników czy podmiotów leczniczych) są zmianami powszechnie występującymi w systemach teleinformatycznych i dzięki odpowiedniej konstrukcji systemów są zmianami bezkosztowymi, których dokonuje się z poziomu administratora bez konieczności ingerencji w kod źródłowy systemów teleinformatycznych.

- Ewentualne wyłączenie sprawdzania w ramach e-recepty czy e-skierowania prawa pacjenta do świadczeń (w związku z powszechnością dostępu do służby zdrowia) też są zmianami prostymi do zaimplementowania - tłumaczy resort zdrowia.

MZ podkreśla, że funkcjonalności, które aktualnie są planowane do realizacji w ramach P1, bardzo istotnie wpisują się w plan reformy zwłaszcza w obszarze wzmocnienia roli POZ i opieki koordynowanej poprzez zapewnienie dostępu zespołom POZ do elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta wytworzonej w innych placówkach i do informacji o receptach, a co za tym idzie o lekach przyjmowanych przez pacjentów.