RPP: w niektórych regionach ani jednego łóżka i poradni geriatrycznejDKX/Rynek Seniora - 16 grudnia 2015 14:02


W związku z niewystarczającą liczbą lekarzy specjalistów w niektórych dziedzinach medycyny, Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Kozłowska wystąpiła do ministra zdrowia o informację nt. planowanych działań służących ograniczeniu tego problemu.

Jak czytamy w komunikacie na stronie RPP, "pomimo tego, że zbyt mała liczba lekarzy niektórych specjalności w stosunku do potrzeb społeczeństwa była już przedmiotem wystąpień Rzecznika Praw Pacjenta oraz licznych organów i instytucji, w tym Najwyższej Izby Kontroli, problem ten nadal jest aktualny".

Według informacji przekazanych Rzecznikowi Praw Pacjenta przez konsultantów krajowych poszczególnych dziedzin medycyny największe braki występują w specjalnościach: pediatria, chirurgia ogólna, chirurgia dziecięca, diabetologia, genetyka kliniczna, medycyna rodzinna, kardiologia dziecięca, nefrologia dziecięca, alergologia oraz geriatria.

"Konsekwencje niewystarczającej liczby lekarzy specjalistów widać na przykładzie liczby geriatrów w Polsce - z kontroli przeprowadzonej przez NIK wynika, że w Polsce są rejony, w których w czasie objętym kontrolą (tzn. do połowy roku 2014) nie było ani jednego szpitalnego łóżka geriatrycznego i ani jednej poradni geriatrycznej" - zaznacza Krystyna Kozłowska.

Zdaniem Rzecznika taka sytuacja powoduje, że opieka nad osobami w podeszłym wieku, realizowana zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy medycznej jest znacznie utrudniona.

W Polsce liczba geriatrów znacznie odbiega od średniej europejskiej: w połowie 2014 r. było jednynie 321 geriatry, czyli średnio 0,8 geriatry na 100 tys. mieszkańców. Tymczasem w Niemczech ten wskaźnik wynosi 22, w Czechach 2,1, w Słowacji 3,1, w Szwecji blisko 8 - wylicza 

"Z kontroli przeprowadzonej przez NIK wynika, że geriatrów wszędzie jest mało, ale są miejsca, gdzie sytuacja wygląda wprost dramatycznie. Np. w województwie warmińsko-mazurskim do połowy 2014 r. nie było ani jednego szpitalnego łóżka geriatrycznego i ani jednej poradni geriatrycznej. Na tym terenie również żaden lekarz geriatra nie przyjmował pacjentów w ramach umowy z NFZ. Z kolei w woj. zachodniopomorskim kontrakt z Funduszem miał podpisany jeden geriatra. Najlepiej zorganizowana opieka geriatryczna jest w województwie śląskim na terenie którego 42 lekarzy udzielało świadczeń z zakresu geriatrii" - czytamy.

Rzecznik w piśmie do ministra zdrowia wskazał na potrzebę wprowadzania kompleksowych zmian obejmujących zarówno przepisy dotyczące kształcenia lekarzy, jak i programów kształcenia przed- i podyplomowego.

Aby ograniczyć emigrację lekarzy po zakończeniu szkoleń w ramach rezydentury, Krystyna Kozłowska zaproponowała także rozważenie możliwości wprowadzenia wymogu uczestnictwa w takich szkoleniach od przepracowania przez nich określonego czasu w Polsce, w systemie ubezpieczeń zdrowotnych.

Propozycje te Rzecznik Praw Pacjenta przekazał ministrowi zdrowia wraz z prośbą o informację nt. aktualnych i planowanych działań legislacyjnych oraz organizacyjnych podejmowanych w celu ograniczenia zjawiska niewystarczającej liczy specjalistów w niektórych dziedzinach medyczny.