W Cieszynie organizują konsultacje dla seniorów
Autor: halocieszyn.pl/Rynek Seniora   25 listopada 2014 08:38

Szpi­tal Ślą­ski w Cie­szy­nie za­pra­sza se­nio­rów, ich ro­dzi­ny, a także opie­ku­nów i osoby za­in­te­re­so­wa­ne te­ma­tem na bez­płat­ne kon­sul­ta­cje, które będą miały miej­sce 2 grud­nia br.

Le­ka­rze, pie­lę­gniar­ki i fi­zjo­te­ra­peu­ci z Od­dzia­łu Ge­ria­trycz­ne­go szpitala będą udzie­lać od­po­wie­dzi na py­ta­nia zwią­za­ne ze zdro­wiem se­nio­rów. Po­ra­dy będą bez­płat­ne, zaś samo spo­tka­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne jest we współ­pra­cy z Biu­rem Pro­mo­cji Zdro­wia Sta­ro­stwa Po­wia­to­we­go w Cie­szy­nie w ra­mach te­go­rocz­ne­go pro­gra­mu "Zdro­wa je­sień życia - re­al­ność czy fik­cja”.

Oprócz spe­cja­li­stycz­nej wie­dzy i umie­jęt­no­ści pracownicy szpitala po­sta­ra­ją się od­po­wie­dzieć na wszyst­kie py­ta­nia do­ty­czą­ce roz­po­zna­wa­nia spe­cy­ficz­nych pro­ble­mów zdro­wot­nych osób w po­de­szłym wieku, roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów pie­lę­gna­cyj­nych i le­cze­nia za­bu­rzeń funk­cji po­znaw­czych.

Spo­tka­nie to nie za­stą­pi oczy­wi­ście wi­zy­ty w po­rad­ni le­ka­rza ro­dzin­ne­go czy też spe­cja­li­stycz­nej, na­to­miast może słu­żyć po­mo­cą w ukie­run­ko­wa­niu dal­szych dzia­łań słu­żą­cych po­pra­wie zdro­wia.

Więcej: https://halocieszyn.pl/

Podobał się artykuł? Podziel się!

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!

Newsletter

Najważniejsze informacje portalu rynekseniora.pl prosto na Twój e-mail

Rynek Seniora: polub nas na Facebooku

Rynek Seniora: dołącz do nas na Google+

Obserwuj Rynek Seniora na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych


Dyskusje


  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Rynek Zdrowia Farmer Nowy Przemysł Dla handlu Promocjada
    Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Infodent24 Rynek aptek House Market
    Portal Spożywczy Puls HR Koszyk cenowy Property Design Sady Ogrody Centrum Kreowania Liderów
  • Serwisy i wydawnictwa o budowie i urządzaniu domu.