Zgodnie z konstytucją za starzy na leczenie?Gazeta Prawna/Rynek Seniora - 02 października 2014 16:54


Z konstytucji wynika, że zakres świadczeń zdrowotnych, finansowanych ze środków publicznych, może być określony ustawowo, a możliwość jego limitowania nie jest wykluczona. Zatem pozbawienie możliwości skorzystania ze świadczeń medycznych ze względu na zbyt zaawansowany wiek może być zgodna z prawem - czytamy w "Gazecie Prawnej".

Konstytucja RP zapewnia w art. 68 ust. 1 każdemu prawo do ochrony zdrowia. W stosunku do obywateli wprowadza zasadę równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych bez względu na sytuację materialną potrzebującego.

Zaznacza jednak, że warunki i zakres jej udzielania określa ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Niestety mimo takich gwarancji nagminnym staje się, że osoby w zaawansowanym wieku słyszą, że danego świadczenia nie otrzymają, gdyż są za stare. Np. przesiewowe badania cytologiczne wykonuje się w określonych odstępach czasu u kobiet pomiędzy 25 a 59 rokiem życia.

Prawnicy dowodzą, że osoba, która przekroczyła wiek wskazany w regulacjach programowych nie może skorzystać ze świadczenia w ramach programu. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie by zostało względem niej wykonane takie samo badanie, ale na zasadach ogólnych. Jeśli lekarz stwierdzi zaistnienie podstaw do wykonania danego badania.

Władze publiczne nie są zobowiązane i de facto nie muszą zapewnić każdemu wszystkich rodzajów terapii możliwych do zastosowania w danym przypadku.

Pogląd ten jest zgodny m.in. ze stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego, wyrażonym w wyroku 7 stycznia 2004 r., zgodnie z którym "Konstytucja nie zakłada powszechnej dostępności do wszystkich znanych i stosowanych zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej świadczeń opieki zdrowotnej”.

Więcej: www.gazetaprawna.pl